Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2022

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2022-04-08 20:17

Zarząd spółki PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2021 w kwocie 53 627 886,72 zł (dalej: „Zysk”).

Mając na uwadze wypracowany w 2021 roku Zysk i możliwości finansowe Spółki, Zarząd rekomenduje podział Zysku w następujący sposób:
– kwota 20 817 088,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,12 zł na jedną akcję,
– kwota 32 810 798,52 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 21 kwietnia 2022 r. oraz następujące dni wypłaty dywidendy:
– 28 kwietnia 2022 r. – wypłata w kwocie 17 347 573,50 zł, to jest w wysokości 0,10 zł na jedną akcję,
– 19 lipca 2022 r. – wypłata w kwocie 3 469 514,70 zł, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Dodatkowo Zarząd dopuszcza możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu rozważenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendy.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)