Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2019

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2019-04-24 18:53

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie podziału jednostkowego zysku netto Spółki w kwocie 21 119 397,76 zł za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w następujący sposób:

– kwota 15 538 464,09 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł na jedną akcję,
– kwota 5 580 933,67 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:
– dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 14 maja 2019 r.,
– dnia wypłaty dywidendy: 23 maja 2019 r.

W związku z nabyciem w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mirosława Siwirskiego 165 227 akcji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego ustanowionego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. liczba akcji Spółki, uprawniających do dywidendy wynosi 172 649 601.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE