Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2021

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2021-04-21 18:49

Zarząd spółki PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2020 w kwocie 37.607.688,95 zł (dalej: „Zysk”).

Mając na uwadze wypracowany w 2020 roku Zysk i możliwości finansowe Spółki, Zarząd rekomenduje podział Zysku w ten sposób, aby na kapitał zapasowy Spółki została przekazana kwota w wysokości 8.229.168,19 zł, a pozostałą kwotę z podziału Zysku aby Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 29.378.520,76 zł, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.

Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:
– dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 06.05.2021 r.,
– dnia wypłaty dywidendy: 14.05.2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)