Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2020

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2020-05-14 17:45

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok 2019, w której to rekomenduje przeznaczyć zysk netto PCC EXOL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 26 198 600,48 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE