Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2014

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2014-04-25 09:26

Zarząd PCC EXOL SA („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku podjął uchwałę, na mocy której postanowił wnieść do Rady Nadzorczej Spółki następującą propozycję, dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. w wysokości 6 982 153,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote):

Zysk za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. zostanie przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, pomniejszoną o kwotę wymaganego uzupełnienia kapitału zapasowego zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim