Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2018

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2018-04-16 13:50

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie podziału jednostkowego zysku netto Spółki w kwocie 18 103 502,05 zł za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w następujący sposób:
– kwota 15 523 593,66 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł na jedną akcję,
– kwota 2 579 908,39 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:
– dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 30 kwietnia 2018 r.,
– dnia wypłaty dywidendy: 10 maja 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).