Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2017

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2017-04-27 18:03

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki w kwocie 24 621 093,05 zł za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w następujący sposób:

– kwota 22 422 968,62 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,13 zł na jedną akcję,

– kwota 2 198 124,43 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim