Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2015

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2015-06-03 00:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. Spółka powzięła informacje o uchwale Rady Nadzorczej Spółki, podjętej w dniu 2 czerwca 2015 r., w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku za rok 2014.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału zysku, określoną w uchwale Zarządu PCC EXOL SA z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie podziału zysku za 2014 r. zgodnie, z którą zysk netto Spółki  w wysokości 3 271 790 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) zostanie przeznaczony w następujący sposób:
· kwota 1 724 843,74 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt  cztery gorsze)   na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden gorsz) na jedną akcję,
· kwota 1 546 946,26 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Rada Nadzorcza  popiera propozycję Zarządu ustalenia  dnia nabycia praw do dywidendy na dzień 15 czerwca 2015 r. oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2015 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).