Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2016

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok

Raport z dnia: 2016-04-15 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (zwanej dalej również „Spółką”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału zysku, określoną w uchwale Zarządu PCC EXOL SA z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zysku za 2015 r.

Rada Nadzorcza zaproponowała podzielić zysk netto Spółki w kwocie 14 223 685 zł za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku., w następujący sposób:

– kwota 6 899 374,96 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,04 zł na jedną akcję,

– kwota 1 324 310, 04 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH,

– kwota 6 000 000 zł na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji Spółki.

Rada Nadzorcza popiera zaproponowany przez Zarząd termin dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy na dzień 23 maja 2016 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2016 r.

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Rada Nadzorcza Spółki w uchwale z dnia 15 kwietnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu PCC EXOL z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczącą przeznaczenia zysku netto spółki Tensis Sp. z o.o. w kwocie 214 363,68 zł za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

– zysk netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych spółki Tensis Sp. z o.o.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PCC EXOL S.A. oraz Tensis Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).