Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2021

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2021-04-22 17:48

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2020 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału Zysku, zgodnie z którą Zysk za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 37.607.688,95 zł zostałby podzielony w następujący sposób:
– kwota 29.378.520,76 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję,
– kwota 8.229.168,19 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycję Zarządu dotyczącą terminów:
– dnia dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 6.05.2021 r.
– wypłaty dywidendy na dzień 14.05.2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)