Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2024

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2024-03-20 21:42

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2023 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału Zysku, zgodnie z którą Zysk za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w kwocie 49 990 108,02 zł zostałby podzielony w następujący sposób:

-        kwota 12 189 565,01 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,07 PLN na jedną akcję,

-        kwota 37 800 543,01 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)