Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2020

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2020-05-16 19:21

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 rok („Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia Zysku w kwocie 26 198 600,48 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)