Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2022

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2022-04-11 21:47

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2021 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału Zysku, zgodnie z którą Zysk za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 53 627 886,72 zł zostałby podzielony w następujący sposób:
– kwota 20 817 088,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,12 zł na jedną akcję,
– kwota 32 810 798,52 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu ustalenia dnia dywidendy na dzień 21 kwietnia 2022 r. oraz następujących dni wypłaty dywidendy:
– 28 kwietnia 2022 r. – wypłata w kwocie 17 347 573,50 zł, to jest w wysokości 0,10 zł na jedną akcję;
– 19 lipca 2022 r. – wypłata w kwocie 3 469 514,70 zł, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała również możliwość zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu rozważenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)