Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2019

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2019-04-25 12:56

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku za rok 2018 („Zysk”). Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu PCC EXOL S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Zysku.

Rada Nadzorcza Spółki zaproponowała podzielić Zysk w kwocie 21 119 397,76 zł, w następujący sposób:
– kwota 15 538 464,09 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł na jedną akcję,
– kwota 5 580 933,67 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Rada Nadzorcza Spółki ponadto pozytywnie zaopiniowała propozycję terminów wskazanych przez Zarząd:
– dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy: 14.05.2019 r.,
– dzień wypłaty dywidendy: 23.05.2019 r.

W związku z nabyciem w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mirosława Siwirskiego 165 227 akcji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego ustanowionego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. liczba akcji Spółki, uprawniających do dywidendy wynosi 172 649 601.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)