Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2018

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dywidendy

Raport z dnia: 2018-04-18 13:34

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku za rok 2017. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału zysku, określoną w uchwale Zarządu PCC EXOL S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału jednostkowego zysku za 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki zaproponowała podzielić jednostkowy zysk netto Spółki kwocie 18 103 502,05 zł za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w następujący sposób:
– kwota 15 523 593,66 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł na jedną akcję,
– kwota 2 579 908,39 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy na dzień 30 kwietnia 2018 r. oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 maja 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).