Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2021

Rejestracja zmiany Statutu

Raport z dnia: 2021-07-26 15:35

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22 lipca 2021 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki aktualizującej wysokość kapitału zakładowego Spółki.

Wskutek wpisania powyższej zmiany statutu Spółki odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 172 649 601 zł o kwotę 165 227 zł poprzez emisję Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, kapitał zakładowy Spółki wynosi 172 814 828 zł i dzieli się na 172 814 828 akcji imiennych i zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, reprezentujących łącznie 296 880 828 głosów, w tym

a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,

b) 29.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,

c) 93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,

d) 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,

e) 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 9.927.231,

f) 11.257.143 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 11.257.143,

g) 330 454 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 330 454.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki do pobrania