Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 43/2022

Rejestracja zmiany Statutu

Raport z dnia: 2022-10-04 21:43

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 października 2022 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 4 października 2022 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki aktualizującej wysokość kapitału zakładowego Spółki.

Wskutek wpisania powyższej zmiany statutu Spółki odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 173 475 735 zł o kwotę 660 908 zł poprzez emisję Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, kapitał zakładowy Spółki wynosi 174 136 643 zł i dzieli się na 174 136 643 akcji imiennych i zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, reprezentujących łącznie 298 202 643 głosów, w tym:

a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,

b) 29.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,

c) 93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,

d) 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,

e) 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 9.927.231,

f) 11.257.143 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 11.257.143,

g) 1.652.269 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 1.652.269.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki do pobrania