Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2016

Rejestracja połączenia PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o.

Raport z dnia: 2016-02-01 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 01.02.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Spółki z Tensis Sp. z o.o. („Tensis”) do rejestru przedsiębiorców.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KHS przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Tensis, na spółkę przejmującą – PCC EXOL S.A. Na skutek połączenia spółka przejmowana (Tensis) została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a spółka przejmująca (Spółka) wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Tensis) stosownie do art. 494 § 1 KSH. Z uwagi na fakt, iż Spółka jako spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej – Tensis i posiadała w kapitale zakładowym Tensis 100% udziałów połączenie nastąpiło w trybie stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jako spółki przejmującej.

PCC EXOL S.A. jest producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) i zajmuje dominującą pozycję w zakresie ich produkcji w Polsce. Jest również wiodącym producentem w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Spółka oferuje ponad 200 różnych produktów i kilkadziesiąt formulacji przemysłowych znajdujących zastosowanie m.in. w następujących branżach: środki higieny osobistej i kosmetyki, detergenty, czyszczenie i mycie przemysłowe, tworzywa sztuczne, farby, lakiery i kleje, obróbka metalu, przemysł budowlany, przemysł wydobywczy i wiertniczy, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł włókienniczy i garbarski oraz agrochemikalia.

Spółka przejęta w wyniku połączenia – Tensis Sp. z o.o., była długoletnim producentem środków chemicznych dla przemysłu lekkiego i ciężkiego dostarczającym innowacyjne rozwiązania dla branż przemysłowych takich, jak: przemysł wydobywczy, włókiennictwo, garbarstwo, przemysł gaśniczy, budownictwo, metalurgiczny i wiele innych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim