Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2024

Rejestracja obligacji serii D1 w KDPW

Raport z dnia: 2024-06-24 08:47

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2024 r. powziął informację o zawarciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii D1. Zgodnie z oświadczeniem KDPW w sprawie rejestracji z dnia 20 czerwca 2024 r., w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokonuje w dniu 24 czerwca 2024 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 200 000 obligacji na okaziciela serii D1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 66/2023 z dnia 30 maja 2023 r. oraz nr 89/2024 z dnia 21 maja 2024 r. oraz nadaje im kod PLPCCEX00135.

Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim