Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2020

Rejestracja obligacji serii C1 w KDPW

Raport z dnia: 2020-03-17 15:13

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 marca 2020 r. powziął informację o zawarciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii C1. Zgodnie z oświadczeniem KDPW w sprawie rejestracji z dnia 16 marca 2020 r., w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokonuje w dniu 18 marca 2020 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 200 000 obligacji na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie uchwał Zarządu Spółki: nr 74/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. i 8/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. oraz nadaje im kod PLPCCEX00069.

Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 1 i pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim