Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2012

Rejestracja akcji w KDPW

Raport z dnia: 2012-09-07 00:00
Zarząd PCC EXOL S.A. w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 7 września 2012 r. Spółka otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informujący, że w dniu 10 września 2012 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:
Emitent: PCC EXOL S.A.
Kod ISIN: PLPCCEX00010
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 27.234.000 akcji
Uchwała Zarządu KDPW S.A.: Nr 588/12 z dnia 08.08.2012 r.
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.