Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2019

Rejestracja akcji serii F w KDPW

Raport z dnia: 2019-06-27 16:05

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”) oświadczenie z dnia 26 czerwca 2019 r. (dalej: „Oświadczenie”), w którym KDPW informuje Spółkę o zawarciu umowy o rejestrację w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.11.2015 r. (dalej: „Akcje”).

Zgodnie z Oświadczeniem, w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokona rejestracji w depozycie 165 227 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLPCCEX00010, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych Akcji do obrotu.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim