Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2022

Rejestracja akcji serii F w KDPW

Raport z dnia: 2022-07-22 10:26

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lipca 2022 roku Spółka powzięła informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”) w sprawie zawarcia ze Spółką z dniem 21 lipca 2022 r. umowy o rejestrację w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.11.2015 r. (dalej: „Akcje”).

Zgodnie z oświadczeniem, w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokona rejestracji do 660.908 Akcji pod nowym kodem ISIN PLPCCEX00127 na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLPCCEX00119, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim