Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2012

Rejestracja akcji serii C2

Raport z dnia: 2012-08-09 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż dniu 8 sierpnia 2012 r. Spółka otrzymała Uchwałę nr 588/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r., na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 27.234.000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLPCCEX00010, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Postanowienie wskazuje również, iż zarejestrowanie akcji serii C2 Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.