Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2012

Rejestracja akcji PCC Exol S.A. przez KDPW

Raport z dnia: 2012-07-26 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 26 lipca 2012 r. Spółka otrzymała Uchwałę nr 549/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 lipca 2012 r., na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanowił przyznać Spółce status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz przyjąć do depozytu papierów wartościowych z dniem 27 lipca 2012 r. 9.927.231 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz oznaczyć je kodem PLPCCEX00028.


Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.