Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2014

Refinansowanie zobowiązań kredytowych – zawarcie umów znaczących

Raport z dnia: 2014-08-20 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż w dniu 19 sierpnia 2014 r. zawarte zostały cztery umowy kredytowe z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("BOŚ").

Przedmiotem umów są kredyty przeznaczone na refinansowanie zobowiązań Spółki wobec PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz częściowe refinansowanie pożyczki właścicielskiej.

Spółka podawała informacje o zamiarze refinansowania kredytów w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. 

Trzy umowy o kredyty inwestycyjne zostały zawarte na okres od 19.08.2014 r. do 30.06.2024 r. Kredyty te oprocentowane są według stawki 3M Wibor plus marża banku, spłata kredytów odbywać się będzie w ratach płatnych co miesiąc do dnia 30.06.2024 r. 

Czwarta z umów, umowa o linię wielocelową została zawarta na okres od 19.08.2014 r. do 30.06.2019 r. Kredyt oprocentowany jest według stawki bazowej 1 M Wibor plus marża banku. Limit może zostać wykorzystany do dnia 30.06.2019 r.

Jako zabezpieczenie zawartych umów ustanowione zostaną przez Spółkę na rzecz BOŚ ograniczone prawa rzeczowe (hipoteka oraz zastaw) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń spółka poda do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie po ich ustanowieniu. 

Łączna suma kredytów wynikająca ze wszystkich ww. umów wynosi do kwoty 142,2 mln zł, a więc przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały, co spowodowało uznanie tych umów za znaczące.

Najistotniejszą umową z punktu widzenia kwoty finansowania jest zawarta umowa linii wielocelowej. Suma kredytu wynikająca z tej umowy wynosi 50 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów o karach umownych ani zapisów o zastrzeżeniu warunku bądź terminu. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim