Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2015

Raport w sprawie podziału zysku za 2014 rok

Raport z dnia: 2015-05-12 00:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki w kwocie 3.271.790 zł za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w następujący sposób:
– kwota 1.724.843,74 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 zł na jedną akcję,
– kwota 1.546.946,26 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd proponuje ustalić dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 15 czerwca 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2015 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).