Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 38/2020

Przydział obligacji serii C2

Raport z dnia: 2020-06-24 14:57

Zarząd PCC EXOL SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii C2 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C2, opublikowanych w dniu 1 czerwca 2020 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii C2. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250 000 obligacji serii C2 po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 1 081 zapisów na 641 019 obligacji serii C2. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii C2. Średnia stopa alokacji w wyniosła 39,00%. Średnia stopa redukcji wyniosła 61,00%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)