Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2020

Przydział obligacji serii C1

Raport z dnia: 2020-02-27 15:02

Zarząd PCC EXOL SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii C1 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C1, opublikowanych w dniu 3 lutego 2020 r., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii C1. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200 000 obligacji serii C1 po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 974 zapisów na 482 743 obligacji serii C1. Inwestorom przydzielono łącznie 200 000 obligacji serii C1. Średnia stopa alokacji w wyniosła 41,43%. Średnia stopa redukcji wyniosła 58,57%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)