Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2017

Przydział obligacji serii B1

Raport z dnia: 2017-11-15 14:28

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii B1 emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 25 lipca 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii B1, opublikowanych w dniu 2 listopada 2017 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii B1.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii B1 po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 514 zapisów na 257 979 obligacji serii B1.

Przydział obligacji serii B1

Przydziału Obligacji serii B1 dokonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie w odpowiedzi na zapisy złożone w I Okresie Przyjmowania Zapisów (6-10 listopada 2017 r.) przydzielono Obligacje w liczbie wynikającej z zapisów złożonych w I Okresie Przyjmowania Zapisów tj. 123 593 obligacji serii B1 w odpowiedzi na 449 złożonych zapisów.

W odpowiedzi na zapisy złożone w II Okresie Przyjmowania Zapisów (11-14 listopada 2017 r.) przydzielono na zasadzie proporcjonalnej redukcji 126 407 obligacji serii B1 w odpowiedzi na 65 złożonych zapisów. Stopa alokacji dla zapisów złożonych w II Okresie Przyjmowania Zapisów wyniosła 94,06%, zatem stopa redukcji wyniosła 5,94%.

Czterystu pięćdziesięciu trzem inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii B1.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)