Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 33/2016

Przydział obligacji serii A2

Raport z dnia: 2016-09-15 17:11

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii A2, emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 13 czerwca 2016 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A2, opublikowanych w dniu 1 września 2016 r. informuje, że w dniu 15 września 2016 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii A2.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii A2 po cenie emisyjnej równej 100 zł. Złożono 348 zapisów na 259 460 obligacji.

Przydziału obligacji dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając Inwestorom łącznie 250 000 obligacji serii A2. Stopa alokacji wyniosła 96,35%. Stopa redukcji wyniosła 3,65%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa szczegółowa: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)