Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2016

Przydział obligacji serii A1

Raport z dnia: 2016-06-24 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii A1, emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 13 czerwca 2016 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A1, opublikowanych w dniu 14 czerwca 2016 r. informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii A1.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200.000 obligacji serii A1 po cenie emisyjnej równej 100 zł.

Złożono 461 zapisów na 497 256 obligacji.

Przydziału obligacji dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając Inwestorom łącznie 200 000 obligacji serii A1. Stopa alokacji w wyniosła 40,22%. Stopa redukcji wyniosła 59,78%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).