Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2014

Przedłużenie umów ubezpieczenia

Raport z dnia: 2014-04-30 08:00

Zarząd PCC EXOL SA („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014r. zostały podpisane aneksy do siedmiu umów ubezpieczenia z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA opisanych raportem 15/2013 z dnia 12.04.2013.

Aneksy przedłużają okres trwania umów ubezpieczenia o 2 miesiące tj. do 31 maja 2014r. na dotychczasowych warunkach.

Łączna suma ubezpieczenia wynikająca ze wszystkich ww. umów szacowana jest na około 550 mln zł, a więc przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały, co spowodowało uznanie tych umów za znaczące. Postanowienia zawartych umów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim