Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2016

Przedłużenie umów ubezpieczenia

Raport z dnia: 2016-06-21 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku informuje, że w dniu 21.06.2016 r. zostało podpisanych siedem aneksów do umów ubezpieczenia zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA (dalej: „PZU SA”), (dalej: „Umowy”) w tym do najistotniejszej z tych Umów zawartej z PZU SA oraz Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, jako współubezpieczającym.

W związku z prowadzonym ofertowaniem warunków ubezpieczenia na kolejny okres, zawarte aneksy dotyczą przedłużenia obowiązywania Umów do dnia 30.06.2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim .