Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2017-12-18 13:13

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu (w trybie kooptacji) Pana Arkadiusza Szymanka na Członka Rady Nadzorczej, do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy licząc od daty podjęcia niniejszej uchwały.

Informacje dotyczące w/w osoby jako osoby nadzorującej, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim