Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2013

Podwyższenie kapitału zakładowego PCC Exol SA

Raport z dnia: 2013-03-28 00:00

Zarząd PCC Exol SA informuje, że dnia 27 marca 2013 powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 marca 2013 r. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 11.257.143 akcji serii E oraz zmian w Statucie PCC Exol SA związanych ze zmianą wysokości kapitału zakładowego.

Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz ustaleniu tekstu jednolitego Statutu PCC Exol SA zostały uchwalone na Walnym Zgromadzeniu PCC Exol SA w dniu 8 stycznia 2013 r. (RB nr 2/2013). Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego PCC Exol SA jej kapitał zakładowy został podwyższony o 11 257 143 akcje i wynosi obecnie 172 484 374,00 zł oraz dzieli się na 172 484 374 akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Ogólna liczba głosów z wszystkich akcji wynosi obecnie 296 550 374 głosów.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2b RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Pliki do pobrania