Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 43/2020

Podsumowanie kosztów IV Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2020-07-20 15:06

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem IV Programu Emisji Obligacji PCC EXOL (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego w dniu 24 lipca 2019 roku, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 100 000 000 zł.
2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 883 592,48 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 729 685,35 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100 747,40 zł,
d) promocji oferty: 53 159,73 zł.
3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 687 818,35 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii C1 i C2 do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku 30 339,41 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 1,96 zł.
5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach IV Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa