Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2019

Podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2019-07-24 13:20

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem III Programu Emisji Obligacji PCC EXOL (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego w dniu 26 lipca 2018 roku, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 200 000 000 zł.

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 98 764,40 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 98 764,40 zł,

  1. d) promocji oferty: 0,00 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 98 764,40 zł.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa