Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2018

Podsumowanie kosztów II Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2018-07-24 17:35

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem II Programu Emisji Obligacji PCC EXOL (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 25 lipca 2017 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii B1, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 25 000 000 zł.

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 550 325,15 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 402 739,25 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 99 915,90 zł,
d) promocji oferty: 47 670,00 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 383 463,2 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii B1 do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym roku 2017 kwotę 9 423,42 zł oraz w wyniku finansowym roku 2018 kwotę 37 743,65 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,20 zł.

5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim