Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2017

Podsumowanie kosztów I Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2017-06-12 17:10

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem I Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 13 czerwca 2016 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii A1 i A2, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 45.000.000 zł

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 904.860,64 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 721.369,15 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 90.611,10 zł,
d) promocji oferty: 92.880,39 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 688.114,15 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii A1 i A2 do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym roku 2016 kwotę 60.787,99 zł oraz w wyniku finansowym roku 2017 kwotę 65.288,08 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,01 zł.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa