Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2013

Podpisanie umowy na wykonanie próbek oraz na korzystanie z technologii

Raport z dnia: 2013-12-06 00:00

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2013 r. została podpisana umowa z KB TRADING Limited z siedzibą w Londynie („Zamawiający”) na wykonanie 5 próbek formulacji oraz udzielenie odpłatnego, niewyłącznego, ograniczonego do terytorium Chin, prawa do korzystania z technologii wykonania 5 produktów mających zastosowanie w przemyśle włókienniczym („Licencja”). Emitent zobowiązuje się dodatkowo do podania Zamawiającemu receptur produktów oraz sposobu wytwarzania formulacji.

Licencja upoważnia do wytwarzania, wprowadzania do obrotu, używania, marketingu i dystrybucji wszelkich produktów przemysłu włókienniczego i usług powstałych wskutek wykorzystania licencjonowanej technologii. Licencja nie uprawnia do udzielania sublicencji.

Wartość umowy wynosi 1.500 tys. Euro.

Umowa nie spełnia kryterium istotności w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednak fakt udzielenia licencji na korzystanie z technologii jest zdarzeniem, które mogłoby po przekazaniu do publicznej wiadomości zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.