Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2014

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2014-09-11 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10.09.2014r. została zawarta umowa o współpracy w zakresie dostaw tlenku etylenu z firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN S.A.”), („Umowa”).

Przedmiotowa umowa jest kontynuacją współpracy z PKN ORLEN S.A., określonej w umowie zawartej w dniu 24.08.2011r., opisanej w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym w dniu 27.06.2012r. Łącznie z podpisaną Umową, szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem a PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. (Grupa Kapitałowa ORLEN) w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 2 062 400 000 PLN brutto (około 1 680 000 000 PLN netto).

Podpisana Umowa jest umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Emitentem a Grupą Kapitałową ORLEN w okresie ostatnich 12 miesięcy. Umowa została zawarta na czas określony – do dnia 31.12.2023 r. Cena zakupu Produktu obliczana jest na podstawie uzgodnionych przez Strony formuł cenowych. Wartość umowy szacowana jest na 2 058 869 350 PLN brutto (1 673 877 520 PLN netto) w całym okresie obowiązywania umowy. Umowa dopuszcza przeprowadzenie przez każdą ze Stron procedury wypowiedzenia umowy trwającej 12 miesięcy. Pierwszy możliwy termin uruchomienia procedury wypowiedzenia umowy to 01.01.2017r.

Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% przychodów Emitenta za ostatnie cztery kwartały.  

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.