Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2014

Podpisanie aneksu do umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2014-09-12 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Emitent”, „PCC EXOL S.A.”) informuje, że w dniu 11 września 2014r. zawarł aneks do umowy o współpracy z PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC Rokita SA”) z dnia 24.08.2011r., określającej warunki odsprzedaży przez Emitenta oraz zarządzania transportem tlenku etylenu do magazynów PCC Rokita SA („Umowa”), kupowanego przez Emitenta od Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen S.A.”).  

Aneks zmienia okres obowiązywania Umowy z nieokreślonego na czas określony do dnia 31.12.2023r., z zastrzeżeniem, że Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania Umowy o współpracy w sprawie dostaw tlenku etylenu pomiędzy PCC EXOL S.A. a PKN Orlen S.A. W związku z tym, że umowa pomiędzy PCC EXOL S.A. a PKN Orlen S.A. dopuszcza przeprowadzenie przez każdą ze stron procedury wypowiedzenia umowy trwającej 12 miesięcy, pierwszy możliwy termin uruchomienia procedury wypowiedzenia umowy to 01.01.2017r.    

Po zawarciu niniejszego aneksu, szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem i jego jednostkami zależnymi („Grupa Kapitałowa PCC EXOL”) a PCC Rokita SA i jednostkami zależnymi PCC Rokita SA („Grupa Kapitałowa PCC Rokita”) w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1 013 500 000 PLN brutto.  

Po zawarciu aneksu, Umowa jest umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową  PCC EXOL a Grupą Kapitałową PCC Rokita w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wartość Umowy szacowana jest na 946 133 220 PLN brutto w całym okresie obowiązywania umowy. 

Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% przychodów Emitenta za ostatnie cztery kwartały.  

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.