Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2021

Opóźniona informacja poufna

Raport z dnia: 2021-08-30 19:33

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka PCC EXOL S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą Decyzji o wparciu nr 16/LSSE wydanej w dniu 19 lipca 2021 r. przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę zależną PCC BD Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w której po 50% udziałów ma Spółka oraz PCC Rokita S.A. („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 22 lipca 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”) informuje, że powziął informację o Decyzji o wparciu nr 16/LSSE wydanej w dniu 19 lipca 2021 r. przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (dalej: Decyzja) na prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę zależną PCC BD Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej PCC BD), w której po 50% udziałów ma Spółka oraz PCC Rokita SA.

Decyzja obejmuje rozważane nowe przedsięwzięcie inwestycyjne potencjalnej budowy instalacji chemicznej służącej do produkcji wyrobów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, którego zwiększone dostawy po roku 2023 będą realizowane na podstawie potencjalnej negocjowanej umowy dostaw. (dalej: Inwestycja”).

Spółka PCC BD otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w następujących pozycjach PKWiU: 20.11– 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60 (z wyłączeniem 20.60.1), 21.10, 21.20, 72.11, 72.19, 74.10.

Niniejsza Decyzja została wydana na czas określony – 15 lat licząc od dnia jej wydania.

Teren realizacji inwestycji jest w większej części położony w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Decyzji ustalono następujące warunki:

  1. Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w rozumieniu § 4 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji Dz.U. z 2018 r. poz. 1713 (dalej: „Rozporządzenie”) w wysokości co najmniej 270 mln zł w terminie do 30 czerwca 2026 r.
  2. Zatrudnienie po wydaniu Decyzji, na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 55 pracowników w terminie do 30 czerwca 2026 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do 30 czerwca 2031 r.
  3. Zakończenie Inwestycji w terminie do dnia 30.06.2026 r.
  4. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych o których mowa w § 8 ust. 7 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do naliczenia maksymalnego zwolnienia podatkowego wyniesie 351 mln zł.

Spółka PCC BD jest zobowiązana również do spełnienia kryteriów jakościowych, określonych w Decyzji.

Ze względu na znaczenie Inwestycji oraz jej wartość Spółka zakwalifikowała Decyzję o wsparciu Inwestycji jako informację poufną.

Rozważana Inwestycja byłaby uniwersalną instalacją przeznaczoną do produkcji wielu grup produktowych wytwarzanych dotychczas przez spółki Grupy PCC EXOL oraz umożliwiłaby wprowadzanie nowych grup rodzajów produktów nie wytwarzanych do tej pory przez te podmioty. Nowa instalacja będzie charakteryzowała się elastycznością nie tylko pod kątem rodzaju wytwarzanych produktów, ale również zróżnicowania technologii produkcji.”