Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2023

Odnowienie umowy kredytowej

Raport z dnia: 2023-06-23 16:13

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2023 roku zawarty został aneks do umowy kredytowej o linię wielocelową (dalej: „Aneks”), zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "BOŚ") w dniu 19.08.2014 r. na okres do dnia 29.06.2024 r. (dalej: „Umowa”), zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr z 23/2014 z dnia 20.08.2014 r. oraz nr 20/2019 z dnia 24.06.2019 r.

Zgodnie z Aneksem, czas obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 27.06.2028 r. oraz z zakresu zabezpieczeń wyłączona została hipoteka oraz zastaw rejestrowy, ustanowione na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Wydziałów Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonego w Płocku. Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym wysokość limitu w kwocie 50 mln zł, nie ulegają zmianie. Jednocześnie będą obowiązywały pozostałe zabezpieczenia udzielone przez Spółkę na rzecz BOŚ w postaci ograniczonych praw rzeczowych, tj. zastaw rejestrowy do kwoty 125 000 000 zł oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 75 000 000 zł, ustanowione na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki w postaci Wydziałów Produkcji: Siarczanowanych ETS i Etoksylatów ETE-1, położonych w Brzegu Dolnym.

Łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki wynosi ok. 169 mln zł, w tym grunty, budynki i budowle ok. 96 mln oraz urządzenia i maszyny ok. 73 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku