Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2019

Oddalenie zażalenia HH Technology Corp.

Raport z dnia: 2019-03-28 14:55

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki:

– nr 1/2019 z dnia 25.01.2019 r., dotyczącego sporu sądowego z HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: „HH Technology”), w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu” (dalej: „Wniosek”),
– nr 2/2019 z dnia 30.01.2019 r., dotyczącego oddalenia Wniosku, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu (dalej: „Sąd Okręgowy”) z dnia 28.01.2019 r. (dalej: „Postanowienie”),
– nr 4/2019 z dnia 18.02.2019 r., dotyczącego wniesienia przez HH Technology zażalenia na Postanowienie (dalej: „Zażalenie”),

informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (dalej: „Sąd Apelacyjny”) z dnia 26.03.2019 r., którym to oddalone zostało w całości złożone przez HH Technology Zażalenie.

Sąd Apelacyjny oddalił Zażalenie zgadzając się z oceną przedstawioną przez Sąd Okręgowy, iż w sprawie nie zostały spełnione przesłanki niezbędne do udzielenia HH Technology zabezpieczenia.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że Spółka przedstawiła rzetelne i wiarygodne dowody potwierdzające, iż korzysta ona ze spornej technologii na podstawie licencji udzielonej Spółce przez uprawniony podmiot. Sąd Apelacyjny podkreślił również, iż HH Technology nie uprawdopodobnił naruszenia patentu wskazując na niewielką wiarygodność środków dowodowych przedłożonych przez HH Technology. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego, HH Technology nie uprawdopodobnił także istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, a obie przesłanki tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego muszą wystąpić kumulatywnie, aby zabezpieczenie mogło być udzielone.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i HH Technology nie przysługuje od niego zażalenie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku