Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2013

Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport z dnia: 2013-12-27 00:00

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola, zarejestrowaną w rejestrze BVI Financial Services Commision No 1040497 (dalej: „Akcjonariusz”) zawiadomienie o osiągnięciu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki udziału powyżej 15% w wyniku nabycia 24.500.000 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C2, stanowiących 14,20 % kapitału zakładowego Spółki oraz dających 24.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednie nabycie Akcji nastąpiło na skutek zawarcia umowy sprzedaży w dniu 23 grudnia 2013r. (transakcja pozasesyjna).

Przed nabyciem akcji w dniu 23 grudnia 2013 roku Akcjonariusz posiadał 2.996.002 akcji Spółki, stanowiących 1,74 % kapitału zakładowego Spółki oraz dających 2.996.002 głosów na WZ Spółki, co stanowiło 1,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

Po nabyciu akcji na dzień 23 grudnia 2013 roku Akcjonariusz posiada 27.496.002 akcje Spółki, stanowiące 15,94 % kapitału zakładowego Spółki oraz dające 27.496.002 głosów na WZ Spółki, co stanowi 9,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

Akcjonariusz dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).