Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2016

Likwidacja spółki zależnej

Raport z dnia: 2016-03-17 00:00

Zarząd Spółki PCC EXOL SA (Emitent) informuje, iż w dniu 17.03.2016 r. Rada Dyrektorów spółki zależnej PCC Exol Philippines Inc. z siedzibą w Batangas, Filipiny (Spółka) podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia Spółki oraz zaprzestania jej działalności z dniem 31.03.2016 r. W tym samym dniu akcjonariusze Spółki – po zapoznaniu się z decyzją Rady Dyrektorów, podjęli również uchwałę w przedmiotowej sprawie. Tym samym został rozpoczęty proces likwidacji Spółki, który będzie przebiegał zgodnie z prawem filipińskim.

O powzięciu informacji w przedmiocie rejestracji Spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 06/2014 z dnia 30.05.2014 r.

Spółka w okresie od 26 maja 2014 r. – tj. od dnia rejestracji do dnia publikacji niniejszego raportu nie prowadziła działalności produkcyjnej.

Członkowie Rady Dyrektorów i członkowie organów zarządzających realizują funkcje likwidacyjne spółki.

Likwidacja spółki PCC Exol Philippines Inc. nie będzie miała znaczącego wpływu na sytuację finansową PCCEXOL SA, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)