Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2014

Korekta techniczna jednostkowego raportu rocznego spółki za 2013 rok

Raport z dnia: 2014-06-05 08:38

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 czerwca 2014 r. wpłynęła do Spółki informacja od BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o sprostowaniu błędu technicznego w treści opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2014 r., dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

W opinii omyłkowo wskazano, iż sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2013 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 448.239.558, podczas gdy w sprawozdaniu z sytuacji finansowej kwota ta wynosi 488.239.558 zł.

Sprostowanie nie ma wpływu na ocenę przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku jak, również nie wpływa na to sprawozdanie. Sprostowana opinia zostanie przedstawiona w skorygowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 6 czerwca 2014 r.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.