Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2013

Korekta raportu – Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2013-06-26 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 23/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w wyniku omyłki podano niewłaściwą ilość akcji PCC Exol objętych dywidendą.

Prawidłowa liczba akcji PCC Exol objętych dywidendą wynosi 161 227 231.

Właściwe brzmienie raportu bieżącego:

Zarząd PCC Exol SA (dalej: „Spółka”) informuje, że 25 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 1.612.272,31 zł (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści jeden groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 3 lipca 2013 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 17 lipca 2013 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki, poza serią E, w liczbie 161 227 231.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych w związku z §6 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.